Thomas Jefferson

Fairfax County School's BLACK Union Elects WHITE President!